“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

субота, 17. август 2013.

Дневна подготовка - тематско повторување - ЕнергијаНаставен предмет/ одделение

Наставна тема
Наставна содржина/ лекција

Траење


Наставник

Физика
VII

Енергија
Тематско повторување

 час
Аида Петровска
ОУ "Димитар Миладинов"
Општина Центар - Скопје

Очекувани резултати:
Учениците:
- Решаваат задачи воопштуваат, извлекуваат заклучоци;
- Ги применуваат  знаењата при решавање на проблеми;
- Да умеат да демонстрираат работа, енергија, златно правило на мехааника;
- Да умеат да наведуваат примери на прости машини и нивна употрба;
- Да се уверат во вистинитоста на Златното правило на механика;
- Да воочат постите машини што ги употребуваат во секојдневието.

Потребни материјали и опрема за реализација:
- Функционален картон со насоки за работа и прашалник за самооценување на работата во пар ( прилог 1);
- Потсетник за групна работа за секоја група (прилог 2);
- Евидентен лист за наставникот – за утврдување на успешноста на час (прилог 3);
- Машна која пренесува мехничка енергија.

Активности и насоки од претходниот час:
- На учениците им беше најавено дека наредниот час ќе повтоваме за енергија  и работа;
- Учениците добија задача да се потсетат на изучените настани соодржини од оваа тема.

Активности на часот:
- Учениците работат во парови;
- На учениците им се поделува функционален картон (прилог 1) од каде се запознаваат со задачите на кои ќе раотат.
- Учениците  работат според упатство.
- Наставникот ја следи работата на паровте, помага доколку е потребно и пополнува  евидентен лист.
- Наставникот дава повратна информација за сработеното.

Посебни активности за учениците кои побрзо напредуваат:
 Им помагаат на паровите кои заостануваат во работата.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот:
-         Сите парови навремено ги исполниле барањата од функционалниот картон.
-         Впечаток од реализацијата на часот  е дека сите ученици ја разбрале изучената тема и дека ќе го изработат добро тематскиот тест што следи (наредниот час).
-         Учениците што побргу напредуваат им помагаа и на другите парови во работата и во оценувањето (им укажуваа на пропустите и непокажаното знаење )
-         Учениците се оцениле реално, дури некои биле престроги.

Прилози

ПРИЛОГ 1:

Функционален картон со прашалник за самооценување: 
Прашања и задачи:

1. Пред тебе имаш машина која пренесуа механичка нергија. Состаавена е од четири

    дела,а секој дел е составен од три до четири прости машини.

    Препознај и наведи за кои прости машинии се работи.

2. Кои од наведените тела: запалена свеќа, чоколадо, млеко што с е лади, оптегната

     стрела, камен што паѓа, варено јаце имаат:

     а) хемиска енегија - __________________________

     б) топлинска енергија - _______________________

     в) потнцијална енегија - _______________________

3. Коолкава е масата на телото подигнато на висна од 300 m што има енергија од 9000J?

4.Топче на висина 5 m има 200 J   енергија. Колкава е неговата кнетичка енергија точно пед да падне на Земјата?

5. Водата што ја користи една хидроцентрала паѓа од висина 14,5 m. Пресметај ја моќноста на водата ако во една секнда паѓа (протекува) 350 m²  вода.

6. Колкава сила употребува работникот при кревање на буре со тежина1800 N на висина од 1.5 m со помош на наведената рамнина со должина 4,5 m.

                                          Ученик  1 (јас)                 Ученик 2 (парот)секогаш
некогаш
никогаш
 секогаш
некогаш
никогаш
Ги препознава простите машини и ја знае нивната  намена


Ги поврзува претворувачите на енергија со соодветни енергии


Знае да ја пресметува потенцијалната енергија користејќи ја соодветната равенка


Знае да ја пресметува  кинетичката енергија користејќи ја соодветната равенка


Знае да ја пресметува  моќност на телото користејќи ја соодветната равенкаЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ       Име и презиме:_______
1. Какво беше твоето учество во решавањето на задачите?

2. Што научи од оваа практично искуство?

3. Кои се твоите јаки страни во улогата што ја имаше превземено во процесот на решавањето на дадените задачи?

4. Кои се твоите слаби страни?

5. Доколку имаше повеќе време што би направил поинаку и зошто?

6. Вреднувај ја твојата работа на часот со оценка од 1 до 5 и објасни зошто.

ПРИЛОГ - 2

ПОТСЕТНИК ЗА  РАБОТА  ВО ПАР
СЕКОГАШ:
1. Пред да започнеме со решавање на здачата   проверуваме дали сме ја  разбрале.
2. Се држиме до дадената задача што ни е дадена  од наставникот.
3. Додека работиме, паровите се сослшуваат и не им пречат на другите.
4. Сите бележиме што ново научивме на овој час.

ПРИЛОГ - 3

ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУАЊЕ НА РАБОТА НА УЧЕНИКОТ ВО ПАР
Секогаш
понекогаш
никогаш
  I
 II
   I
  II
  I
  II
1.Ги прифаќа задачите и внимателно ги  извршува.


2. Го ислушува мислењето на парот.


3. Го разбира проблемот и размислува за откривање  на  неговото  решение


4. Активен е  и дава свои предлози со цел полесно да дојдат до решнието.


5. Врши проверка и ги генерализира новостекнатите знаења.


6. Не губи време, туку веднаш се зафаќа со работа.


7. Добро соработва со парот.


8. Нуди доста информации и сите се релевантни.


11. Точно одговара на прашањата од функционалниот картон.


12. Дава примери од секојдневието.


Нема коментара:

Постави коментар