“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

недеља, 24. април 2016.

Ден на планетата Земја 2016 - Earth Day 2016

Одбележување на денот на планетата Земја 
– МИО активност 2016


Општа цел на активноста: 
Одбележување на денот на планетата Земја
Целта на одбележувањето на „Денот на планетата Земја“ е да се подигне нивото на свесност кај нејзините жители за зачувување на животната средина, односно да укаже на загадувањето на воздухот и водата, радиоактивното зрачење, исцрпувањето на ненадоместливите енергенси и слично.
Конкретни цели:

-      Изработка на презентацији за енергетска   
       ефикасност и садење дрвја

-      Презентирање на сработеното

-      Одбележување на ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА, споделување на активностите и честитките: https://www.facebook.com/groups/461418417384956/
Место на реализација: Училница по физика и училишниот двор. 
Потребни средства за реализација на активноста: кабинет, компјутер, постер презентации, садници, алат за садење. 
На ден 22.04.2016 во склоп на часовите по физика беа реализирани активности  од проектот за меѓуетничка интeграција – Сите живееме на иста планета. Активноста се состоеше од презентации за енергетска ефикасност, алтернативни извори на енергија и садење дрвја и цвеќиња во училишниот двор. Беа одржани повеќе часови за изработа на презентацијата, совети за правилно садење на растенија и објаснување што всушност значи ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА и зошто треба сите да се грижиме за нашата планета Земја..........