“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

уторак, 18. мај 2021.

Примена на формативно оценување за време на онлајн наставна практика

 Планирање на оценување по физика 

за учебната  2020/2021 година

Прилог 1.

Презентација:

Прилог 2

Листа за проверка  при  оценување на усна презентација

Подготовка

проверува дали има се што е потребно и дали функционира.

Организација

- има јасен вовед,

- има логичен развој,

- извлекува заклучок,

- го почитува договорениот кодекс на однесување при  online настава.

 Содржина

- презентацијата дава релевантни информации,

- презентацијата покажува добро користење на изворите.

 Презентацијата

зборува јасно,

- користи соодветен јазик,

- користи камера при најава и одјава,

- поставува прашања и обезбедува одговор на поставените прашања,

- ги почитува временските рамки.

Способност за презентација

- добро се снаоќа во е- училница,

ги прилагодува информациите за слушателите,

- јасноста и текот се очигледни.

- добро одговара на прашањата. 


ПРИЛОГ 2:

ПРАШАЛНИК ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ ПОСТЕР:                                              

1. Какво беше твоето учество во истражувањето и изработка на постерот?

2. Кои се главните нешта што ги научи од оваа практично искуство?

3. Кои се твоите јаки страни во улогата што ја имаше превземено во  

    процесот на истражувањето и изработка на постерот?

4. Кои се твоите слаби страни?

5. Доколку имаше повеќе време, што би направил поинаку  и зошто?

6. Вреднувај ја својата работа при изработка на постерот, со оценка од 1 до 5 

    и објасни зошто?


КРИТЕРИУМИ ЗА ВИДЕО И ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЕВИДЕНЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДОКОТ НА ЕДЕН УЧЕНИК

Изведување на сумативна оценка од оценките за повеќе независни теми.
Пред да се пресметува просекот, треба да се пондерираат оценките според важноста / застапеноста на конкретните теми.


 
ПРИМЕРИ ОД НАСТАВНА ПРАКТИКА:

ПРИМЕРИ ОД ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ: