“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

петак, 13. септембар 2013.

Воведување на содржини од иновации и претприемништво во основното образование



Обука:

Воведување на содржини од иновации и претприемништво во основното образование


Цели на обуката:

-   Развивање на иновативниот потенцијал и претприемачкиот дух кај учениците преку обука на наставниот кадар.

-   Зајакнување на кариерното советување на учениците (како одговорност на секој поединечен наставник)

-   Вклучување на принципите на претприемачкото образование во секојдневниот образовен процес на сите нивоа и во секоја област.

-   Да се разбере важноста на иновативниот начин на размислување и опцијата за самовреднување како одлична кариерна опција за младите лица.

-   Да се даде бизнис димензија во тековната настава.
 
Обуката се одржува во едно од најубавите скопски училишта.
Втор ден
Втора епизода - Образованието како главна алка во развојот на иновациското општество