“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

уторак, 18. мај 2021.

Примена на формативно оценување за време на онлајн наставна практика

 Планирање на оценување по физика 

за учебната  2020/2021 година

Прилог 1.

Презентација:

Прилог 2

Листа за проверка  при  оценување на усна презентација

Подготовка

проверува дали има се што е потребно и дали функционира.

Организација

- има јасен вовед,

- има логичен развој,

- извлекува заклучок,

- го почитува договорениот кодекс на однесување при  online настава.

 Содржина

- презентацијата дава релевантни информации,

- презентацијата покажува добро користење на изворите.

 Презентацијата

зборува јасно,

- користи соодветен јазик,

- користи камера при најава и одјава,

- поставува прашања и обезбедува одговор на поставените прашања,

- ги почитува временските рамки.

Способност за презентација

- добро се снаоќа во е- училница,

ги прилагодува информациите за слушателите,

- јасноста и текот се очигледни.

- добро одговара на прашањата. 


ПРИЛОГ 2:

ПРАШАЛНИК ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ ПОСТЕР:                                              

1. Какво беше твоето учество во истражувањето и изработка на постерот?

2. Кои се главните нешта што ги научи од оваа практично искуство?

3. Кои се твоите јаки страни во улогата што ја имаше превземено во  

    процесот на истражувањето и изработка на постерот?

4. Кои се твоите слаби страни?

5. Доколку имаше повеќе време, што би направил поинаку  и зошто?

6. Вреднувај ја својата работа при изработка на постерот, со оценка од 1 до 5 

    и објасни зошто?


КРИТЕРИУМИ ЗА ВИДЕО И ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЕВИДЕНЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДОКОТ НА ЕДЕН УЧЕНИК

Изведување на сумативна оценка од оценките за повеќе независни теми.
Пред да се пресметува просекот, треба да се пондерираат оценките според важноста / застапеноста на конкретните теми.


 
ПРИМЕРИ ОД НАСТАВНА ПРАКТИКА:

ПРИМЕРИ ОД ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ:


среда, 07. април 2021.

ДОЛГОРОЧЕН ИОП- ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН 2020/2021

 

Име и презиме:

    

Дата на раѓање:

       

Одделение:

    

Наставник:

     Аида ПетровскаРЕСУРСИ (луѓе, материјал, опрема)

·       Наставник, другарчиња, родители, Инклузивен тим, стручни лица од Завод за ментално здравје за деца и младинци," Младост", Скопје, Завод за рехабилитација на слух, говор и глас, МКФ, консултации со  специјален едукатор и рехабилитатор, педаогог, логопед и други стручни лица

·       Соработка со општината и други невладини организации

·       Наставни средства (слики, илустрации, макети, конструктивен материјал, списанија, учебници, непосредната околина, дидактички средства и материјали)

·       Прибор за работа (тетратки, наставни листови,боенки, боици, блокови, пластелин, хартија, ножички, лепак итн.)


ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

     По септемвриските разговори со ученикот и родителот стекнав мнение дека потребите на ученикот не се разликуваат многу од останатите ученици, а поради тоа и обврските му се слични или идентични со останатите ученици. До сега (измина прво полугодие) ученикот редовно ги извршува задачите, пројавува интерес за природните науки  и се здобива со основните знаења по предметот физика кои се предвидени за таа возраст.

    Очекувам да ја задржи внатрешната мотивација и да продолжи со следење на часови и на редовно извршување на зададените обврски, како и на негување на мануелните вештини кои ги покажа при изработка на средства за истражување: автомобили на воздушен погон и падобрани.

  Се надевам дека и наредните теми ќе го поттикнат да пројави ист интерес и со леснотија да ги совлада предвидените содржини.

 СЛАБИ СТРАНИ НА УЧЕНИКОТ

Дефектолог:  

                                      ЈАКИ СТРАНИ НА УЧЕНИКОТ

Дефектолог:СРЕДНОРОЧЕН ИОП–ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

Име и презиме:

 

Дата на раѓање:

   

Одделение:

 

Наставник:

              Аида Петровска

Временска рамка:

    01.10/10.06

Наставно подрачје:

    Физика
Наставна тема:  Сили и движење

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СТРАТЕГИИ ( форми, методи, активности)

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

- Да се оспособува за писмено одговарање на фактички прашања по обработената наставна содржина;

- Да изработи средства за демонстрација и експеримент.

- Точно да мери и пресметува.

- Соодветно користи ИКТ.

- Изработува разни видови на презентации од сработеното.

 

- индивидуален пристап

- метод на игра, метод на набљудување, метод на покажување (слика, апликации, предмети, играчки), илустративен метод, дијалошки метод, метод на практична работа (истражување и решавање на проблеми)

- разговор за содржината

- соработка со другарче

 

 

 

-        Усвојување на материјалот и примена на истиот при решавање на проблеми и при истражувањата.

-        Претставување на добиените резултати во вид на презентација, постер или книга.

 


Наставна тема:  Енергија

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СТРАТЕГИИ ( форми, методи, активности)

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Да се оспособува за писмено одговарање на фактички прашања по обработената наставна содржина;

- Да изработи средства за демонстрација и експеримент.

- Точно да мери и пресметува.

- Соодветно користи ИКТ.

- Изработува разни видови на презентации од сработеното.

 

 

- индивидуален пристап

- метод на игра, метод на набљудување, метод на покажување (слика, апликации, предмети, играчки), илустративен метод, дијалошки метод, метод на практична работа (истражување и решавање на проблеми).

- слушање текст

- разговор за содржината

- соработка со другарче

 

 

 

-    Усвојување на материјалот и примена на истиот при решавање на проблеми и при истражувањата.

-    Претставување на добиените резултати во вид на презентација, постер или книга.

-    Да мее да се заштити од струен удар

 


Наставна тема: Светлина

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СТРАТЕГИИ ( форми, методи, активности)

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Да се оспособува за писмено одговарање на фактички прашања по обработената наставна содржина;

- Да изработи средства за демонстрација и експеримент.

- Точно да мери и пресметува.

- Соодветно користи ИКТ.

- Изработува разни видови на презентации од сработеното.

 

 

- индивидуален пристап

- метод на набљудување, метод на покажување (слика, апликации, предмети), илустративен метод, дијалошки метод, метод на практична работа (истражување и решавање на проблеми).

-слушање текст

- разговор за содржината

- соработка со другарче

 

 

-         Усвојување на материјалот и примена на истиот при решавање на проблеми, задачи  и при истражувањата.

-         Претставување на добиените резултати во вид на презентација, постер или книга.

- Изведување на едноставни експерименти во домашни услови.


Наставна тема:   Земјата и подалеку   

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СТРАТЕГИИ ( форми, методи, активности)

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Да се оспособува за писмено одговарање на фактички прашања по обработената наставна содржина;

- Да изработи средства за демонстрација и експеримент.

- Точно да мери и пресметува.

- Соодветно користи ИКТ.

- Изработува разни видови на презентации од сработеното.

 

- индивидуален пристап

- метод на набљудување, метод на покажување (слика, апликации, предмети), илустративен метод, дијалошки метод, метод на практична работа (истражување и решавање на проблеми) .

- слушање текст

- разговор за содржината

- соработка со другарче

 

 

-    Усвојување на материјалот и примена на истиот при решавање на проблеми и при истражувањата.

-    Претставување на добиените резултати во вид на презентација, постер или книга.

- Изработка на модел на Сончев систем

       

Ø  Следење на ученикот преку: 

- Неопходни модификации за оценување на постигнувањата на ученикот

-Наставникот (како и колку преку задавање на посебни тестови за проверка или усно);

-Дефектологот (репроцена на ученикот, опсервација, индивидуални часови, асистенција за време на часови, ревизија на ИОП на крајот на првото полугодие и на крајот на годината);

-Инклузивниот тим (следење на напредокот и степенот на инклузивност).  


     Ø  Оценување:

Неопходните модификации за процена/оценување на постигнувањата на ученикот ќе бидат усогласени со   поставените цели во тематскиот, среднорочен индивидуален образовен план:

-Наставникот ќе ги утврди критериумите за успех согласно поставените цели/очекувани исходи од тематскиот образовен план, усно и преку увид во изработените наставните листови;

-Дефектологот ќе врши  репроцена на способностите и постигањата на ученикот, ревизија на среднорочниот ИОП после секој квартал(увид во евидентен лист) и посета на часови во паралелката;

-Инклузивниот тим (сите наставници кои му предаваат на ученикот, педагошко – психолошка служба, дефектолог и директор) ќе го  следи целокупниот напредок на ученикот, неговиот психомоторен и социо-емоционален развој, како и степенот на инклузивност преку посета на часови и учество во воннаставни активности.           

    

*Изработил*                                                                         Потпис:

Наставник:  Аида Петровска                                                        _______________________

*Стручни соработници*                                       

Дефектолог:  _______________________

Педагог:  _______________________

Психолог: _______________________

Директор: _______________________

Родител:   _______________________

                                         

Дневна подготовка - Падобрани

 

Наставен предмет/ Одделение

 

Наставна тема

Наставна содржина/ лекција

 

Траење

 

 

Наставник

 

Физика

VIII

 

Движење и сили

Паѓање на тела со падобран.

Јајце - падобранец

 

1 час +

1 слободна активност

(или блок час)

Аида Петровска

ООУ "Димитар Миладинов"

Општина Центар - Скопје

Очекувани резултати:

Учениците:

- Решавање проблемски ситуации, воопштување, извлекување заклучоци;

- Примена на знаењата при решавање на проблеми;

- Да умеат да разложат сила;

- Да умеат да зголемат отпор;

- Да умеат да ја намалат брзината на движењето низ флуидите.

 

Потребни материјали и опрема за реализација:

-     Функционален картон со насоки за изработка на апаратура, насоки за изведување   

     на  експеримент и прашалник за самооценување на работата на групата ( прилог 1);

-        Потсетник за групна работа за секоја група (прилог 2);

-        Евидентен лист за наставникот – за утврдување на успешноста на час реализирана со  решавање проблеми (прилог 3);

-        Најлонски кеси, пластични цевки, бебешки пелени, тоалет хартија, свежи јајца, конец, селотејп. 

 

Активности и насоки од претходниот час:

-        На учениците им беше најавено дека оваа седмица ќе решаваме проблм "Како да го фрлиш јајцето од некој кат, а да не се скрши"

-        Учениците добија задача да се потсетат на сложување и разложување на сили и отпор низ флуидите. (сега како асинхрона активност)

 

Активности на часот:

(блок час)

-     Учениците се делат во групи;

-        На учениците им се поделува функционален картон (прилог 1) од каде се запознаваат со матријалот кој треба да го употребат за безбедно спуштање на јајцето.

-        Учениците ги зимаат потребните материјали  и самите решаваат како ќе ги употребат за да го спуштат бзбедно јајцето од трет кат.

-        Наставникот ја следи работата на групите, помага доколку е потребно.

-        Учениците демонстрираат и ги прзентираат своите трудови.

-        Ученицте ги пополнуваат евидентните листови (прилог 2).

-     Наставникот дава повратна информација  за сработеното и го пополнува евидентниот 

      лист.

-       Ги враќаме материјалите, кои повторно можат да се употребат, на своето место и го собираме отпадот.

-       Наставникот најавува проблем за следната седмица, кој гласи: Осмислете што би можеле да направиме со преостанатите материјали, како и со безбедно спуштените свежи јајца.

-       Досега опишаното  е планирано ако се вратиме на училиште, сега ќе биде дел од асинхроната активност, а родителот ќе го замени наставникот и ќе му помогне на ученикот при мерењето.

 

 

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот:

-       Во текот на сите активности учениците беа мотивирани и расположени за работа.

-       Со голема леснотија ги извршија своите задачи и ги постигнаа очекуваните резултати.

-       Беа многу реални во пополнувањето на листи за оценување.

-       Во табелата за вреднување додадоа: задоволство со кое работеле, радоста по успешно решавање на проблемот, бројот на искрени насмевки во текот на работењето, како и големината на желбата да се сретнеме повторно.

Од раскажаното заклучив дека е убаво што ги вклучив и родителите во работата. Од оваа активност произлегоа многу презентации, видеа и фотографии. Учениците на забавен начин научиле многу, а исто така предложиле што уште би сакале да знаат за оваа тема.

 

 

Прилози

ПРИЛОГ 1:

Функционален картон со прашалник за самооценување:

 

ГРПА  - 1, 2, 3 -  КАКО ДА ФРЛИШ ЈАЈЦЕ ОД НЕКОЈА ВИСИНА,

А ДА НЕ СЕ СКРШИ

ЦЕЛ – Со примена на стекнатите знаења и умеења, да му овозможиме на свежото јајце

             безбедно да падне од некоја висина.

 

Материјали и прибор:

-        Најлонска кеса,

-        пластични цевчиња,

-        бебешки пелени,

-        тоалет хартија,

-        свежо јајце,

-        селотејп,

-        конец.

Постапка:

-        Од понудените материјали направи уред со кој ке го пуштиш јајцето да паѓа од прозорец или балкон и  притоа да не се скрши.

-        Уредот осмислете го сами.

-        Материјалите користете ги рационално. Поделете ги така да секоја група добие исто количество материјали, а потоа според потребата за рализација на вашите идеи позајмувајте  се и вршете замена.

-        Забранета е употреба на додатни материјали, ќе го користите исклчиво понудениот материјал.

ЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ       Име и презиме:_____________________

1. Какво беше твоето учество во истражувањето и решавањето на проблемот?

 

2. Што научи од ова практично искуство?

 

3. Кои се твоите јаки страни во улогата што ја имаше превземено во процесот на

    решавањето на проблемот?

 

4. Кои се твоите слаби страни?

 

5. Доколку имаше повеќе време што би направил поинаку и зошто?

 

6. Вреднувај ја твојата работа на часот со оценка од 1 до 5 и објасни зошто.

 

Иако се дома, учениците одреден дел на задачата ја изведуваа групно. При изработка на падобрани се советуваа како да го сторат тоа и ги прифаќаа најдобрите идеи. Потоа кои материјали и како да ги употребат за да го заштитат јајцето од кршење

ПРИЛОГ - 2

ПОТСЕТНИК ЗА ГРУПНА РАБОТА ПРИ ПРОБЛЕМСКА СИТУАЦИЈА

СЕКОГАШ:

1. Пред да започнеме со решавање на задачата   проверуваме дали сме ја  

    разбале.

2. Се држиме до дадената задача што ни е дадена  од наставникот.

3. Додека работиме, секој од групата дава свои предлози и мислења.

4. Секој го слуша мислењето од другаите (го  сослушува).

5. Крајниот заклучок го даваме откако ќе направме анализа на сите идеи и

    предлози   дадени во  групата.

6. Додека работиме, имаме член од групата кој води белешки за нашата дискусија

    и ја координира работата

7. Правилно ги распределуваме задачите во групата.

8. Сите бележиме што ново научивме на овој час.

ПРИЛОГ - 3

ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТА НА УЧЕНИКОТ ВО ГРУПА

ДА

ДЕЛУМНО

НЕ

 

1. Ги прфаќа задачите во групата и внимателно ги

    извршува.

 

 

 

 

2. Го ислушува мислењето на останатите дргари во    

    групата.

 

 

 

 

3. Го разбира проблемот и размислува за откривање на  

    неговото  решение

 

 

 

 

4. Активен е во групата и дава свои предлози со цел за

    унапредување на работата на групата.

 

 

 

 

5. Врши проверка и ги генерализира новостекнатите

    знаења.

 

 

 

 

6. Не губи време, туку веднаш се зафаќа за задчата во

    групата.

 

 

 

 

7. Во прв план му е интресот на групата, а дури потоа

    неговиот сопствен план.

 

 

 

 

8. Добро соработва со поголем дел од учениците во

    групата.

 

 

 

 

9. Прифаќа сугестии од раководителот на групата преку

   умерена критичност, со цел за доаѓање до подобри

   решенија.

 

 

 

 

10. Нуди доста информации и сите се релевантни.