“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

уторак, 07. април 2015.

Добивање на ликови кај оптички леќи

Цели на часот:
- да разликува собирна и растурна леќа;
- да ги наброи карактеристичните величини кај леќите и да може да го скицира одот на карактеристичните зраци;
- да конструира ликови кај тенка леќа и да определува (опишува) каков лик се добива;
- да се увери во точноста на своите конструкции со споредување со компјутерската  апликација – Леќа.
- да пресмета јачина на леќа и да го разбира значењето на мерната единица диоптер (со знак плус и знак минус);
- да објасни примена на леќите во секојдневниот живот и во разни инструменти и оптички апарати;