“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

понедељак, 19. август 2013.

Проект: "Големи волшебства од мали волшебници"Проект:
                         "Големи волшебства од мали волшебници"
                             (Експерименти во наставата по физика)
 Настана тема: ДВИЖЕЊЕ И СИЛИ
-         Ученици од  VIII одделние (5 ченици – Ива К., Константин К., Марта С., Мартина Р., Ели С., Јана М.);
-         Траење – од декември 2010 до 25 април 2011;
-         Наставник – Аида Петроска
1.            Избор на област на делување:
       а) Како го избравме името на нашиот проект?
Предлагавме идеи (бура на идеи):
-         Физика и забава, Убавина на физика, Да учиме преку експерименти,
     Сакам да умеам,сакам да знам, Мали волшебства, Глеми волшебста од мали волшебници.                            
б) Дисксија:
-         Сите предложени наслови се соодветни;
-         Битно е да работиме, најмалку е битен насловот;
-         Битен е и насловот, ако е интересен секој ќе не чита;
-         Сигурна сум дека ќе  не читаат и гледаат зошто така ке научат повеќе;
-         Ајде да работиме, времето ќе покаже колку сме успешни.
2.            Цели на проектот:
-         Со овој проект ќе покажеме колку сме нучиле на часовите по физика.
-          Ке смислиме нови експерименти;
-         Секој експеримент ќе биде со одредена цел
-         Решавање на проблемски ситации, воопштување и извлекување на заклучоци;
-         Прмена на знаењето при решавањето на проблеми;
-         Примена на знаењата при решавањо на нумички задачи;
-         Да умеат да демонстрираат воздушниот притисок, зголемен притисок и вакум,
-         Да умеат да создадат понизок притисок и да споредат со секојдневието,
-         Да откријат зошто некои тела пливаат, некои лебдат, а некои тонат во вода,
-         Да се уверат дека за секоја акција постои реакција,
-         Да умеат да разложат сила,
-         Да умеат да покажат од што зависи отпорот.......
3. Истражувачка активност
          Совети од наставникот:
а) Искористете го отпадот (амбаажа од разни производи, плстичн шишиња, ковзерви, најлонски кеси и др.) Научете од ништо да направите нешто.
б) Направете анализа, селекција, и класификација на собрното според барањата од проектниот план..
в) Консултирајте се со наставникот за квалитетот на собраниот материјл.
г) Задолжително изгответе план а акцијја.
ПЛАН ЗА АКЦИЈА:
а) Изготвување на оперативен план за секој експеримент;
б) Собирање на отпад според баањата;
в) Анлиза, селекција и класификација н собраниот отпад;
г) Повратна информација од наставникот
-         Темелно испланирано,истражено, изанализирано, селектирано, класфиирано.
Планирање
-         Ќе експериментираме од декември до април;
-         Секоја седмица ќе рабоиме по еден експеримент;
-         Секоја фаза, од идеја до создавањето на експериментот ќе ј снимиме и фотогафираме;
-         За секој експеримент ке изрбоиме оперативен план;
-         Ќе објавиме збирка на снимени експерименти.
ПЛАН ЗА РАБОТА

1. Јајце падобанец
декември
2. Послушно јајце
јанури
3. Атмосферски притисок
февруари
4. Танталов сад
февруари
5. Аеродинамички парадокс
февруари
6. Жешка конзерва
февруари
7. Нуркач
март
8. Акција и реакција
март
9. Автомобил на реакивен погон
март
10. Отпор на воздуот
мар
11. Волшебно јајце
април
12. Ширење на гасови
април

5.            КРЕИРАЊЕ ПРОДУКТ
-         За експериментите, нвната реализација и презентација ќе ни треба:
компјутр, печатар, боја за печатар, флип камеа, кеси за отпадоци, стара хартија, отпадоци, ластични шишиња, стаклени чаши или тегли, навртки, балони, најлонски конец, , врвки и други отпадоци.
-         Сите членови ќе имаат обврска да осмислат по неколку експерименти, веќе работени на часовите или нови исклчиво со користење на отпадни материјали.
-         Заеднички ќе ги изанализираме идеие и ако е изводливо, ќе работиме на проблемот..
-         Дколку наставникот Аида Петовска, не ни најде забелешки ќе сметаме дека сме подготвени за работа.
-         Сите постапки во подготовките ги снимиме и фотографиравме.
-         Ќе изработиме куси клипчиња и ќе ги објавиме на THINKQUEST.
6.            РЕАЛИЗАЦИЈА
-         Ќе започнеме во декемви, а ќе завршиме во април.
-         Се што ќе сработиме ќе можете да видите на оваа страна.
-         Се наеваме дека редовно ке не гледате и ќе не читате.
-         Ќе се обидеме да ви ја доближиме физиката, да ја засакте колку што ние ја сакаме.
7.            РЕФЛЕКСИЈА
-         Соглевање на саботеното (добрите и лошите сани).
-         Анализа:
- Што научивме?
- Каков е нашиот придонес во попларизацијата на физиката?
- Дали е потребно секогаш се што правиме да овозможимме и дргите да го видат?
      - Дали ова искуство ќе можеме да го искористиме во  секојдневието?
- На што сум особено горд во врска со овој проект?
8.            МИСЛЕЊЕ НА НАСТАВНИКОТ – Аида Петовска
- Проектот е добро организиран.
- Во секоја фаза од проектот учениците добро соаботуваа.
- Го одбраа вистинскиот материјал, направија добра селекцција и анализа.
- Ги одедија потребните ресурси за проектот.
- Постапките што ги користеа во проектот се јасни.
- Извештајот е многу добро презентиран, а за согледвање на целата работа ќе почекаме април. (очекувано добро и инспиративно сработено)

Нема коментара:

Постави коментар