“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

уторак, 27. август 2013.

ДНЕВНИ ПОДГОТОВКИ - 1.11. Електричен напонОперативен план за наставен час по физика за VIII одделение дата:
наставник: _____________________
училиште: _____________________
Наставна тема:
1. Електрични и магнетни појави 
Наставна  содржинa:
1.11. Електричен напон


Цели на часот:

- Дефинирање на електричен напон;
- Математички да го изрази вкупниот напон при сериско и паралелно врзување на галванските елементи;
- Оспособување за самостојна работа;
- Примена на знаењата во секојдневниот живот.

Услови за работа:

- Училница во која клупите се наместени за работа во групи; Учебник, тетратка, молив, функционален картон, наставно ливче, извори на струја, проводници, светилки, прекинувачи, волтметри, компјутер, проектор.
Следење, проверување и оценување на постигнувањата на учениците:
- Следење на работата на секој ученик;
- Оценување на работата на секоја група;
- Наставно ливче;
- Евидентен лист.
Организација и активности на часот:
Фази на часот:
Наставник:
Ученик:
воведен дел:


главен дел:

завршен дел:


Обезбедува материјал за работа, функционален картон, наставно ливче.  

- Поставува прашања за досега наученото за електричеството;
- Дава упатства за работа.

- Функционален картон;
- Ја следи работата на групите, помага,
  објаснува.


- Наставно ливче;
- Објаснува доколку има нешто нејасно.
- Oдговара на поставените прашања.

- Изработува електричен струен круг, експериментира, размислува, се договара, ги решава поставените барања во функционалниот картон.

- Одговара на прашањата од наставното ливче, се консултира со групата, за  нејасни работи го прашува наставникот.

Предлог:
Функционален картон
Задача 1.
Потребно – светилка, проводници, батерија, прекинувач, волтметар.
- Состави електричен струен круг, затвори го, што забележуваш?
- Во каква енергија се претвора енергијата на електроните кога минува низ светилката?
Задача 2.
- Измери го напонот на батеријата со волтметар и забележи колку изнесува;
- Пов  врзаниизвири;
- Истите извори врзи ги паралелно, измери им го напонот и претстави ги шематски.
Што забележуваш? Кога напонот е поголем, при сериско или при паралелно врзување на изворите?
Задача 3.
Дополни – Електричен напон е _________.
Електричниот потенцијал и напонот се мерат со направата ______, а се изразуваат во единицата _____(V).   1V = _____. При сериско врзување на извори на струја заедничкиот напон  U = __________ .
При паралелно врзување на изворите заедничкиот напон U = U1 = U2 =. . ., додека јачината на  струјата I = ________ .
Наставно ливче
Прашања и задачи
1.           Што е електричен напон?
2.           Кога напонот меѓу две точки во полето е 1 волт?
3.           Наброј ги помалите и поголемите единици од волт?
4.           Како најлесно можеме да направиме батерија со напон од 150 V?
5.           Пресметај колкава енергија е потрошена за пренесување на 40 С количество електричество, ако напонот меѓу точките е 10 V.


Нема коментара:

Постави коментар