“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

уторак, 27. август 2013.

ДНЕВНИ ПОДГОТОВКИ - 1.12. Електричен отпорОперативен план за наставен час по физика за VIII одделение  дата:
наставник: ____________________________
училиште: _____________________________
Наставна тема:
1. Електрични и магнетни појави 
Наставна  содржинa:
1.12. Електричен отпор

Цели на часот:

- Дефинирање на физичката величина – електричен отпор;
- Објаснување на зависноста на електричниот отпор;
- Да се разбере врската помеѓу јачината, напонот и отпорот – Омов закон;
- Да се применува наученото во секојдневието.


Услови за работа:

- Училница во која клупите се наместени за работа во групи;
- Учебник, тетратка, молив, функционален картон, наставно ливче, извори на струја, проводници од разни метали, со разни должини  и различни напречни пресеци, отпорник со познат отпор, светилки, прекинувачи, волтметар, амперметар, компјутер, проектор и др.
Следење, проверување и оценување на постигнувањата на учениците:
- Следење на работата на секој ученик;
- Оценување на работата на секоја група;
- Наставно ливче;
- Евидентен лист.
Организација и активности на часот:
Фази на часот:
Наставник:
Ученик:
воведен дел:

главен дел:

завршен дел:


Обезбедува материјал за работа, функционален картон, наставно ливче.

- Поставува прашања на тема јачина на
  електрична струја и електричен напон;
- Дава упатства за работа.

- Функционален картон;
- Ја следи работата на групите, помага,  објаснува.- Наставно ливче;
- Објаснува доколку има нешто нејасно.
- Одговара на поставените прашања,
  бележи, се консултира со групата.


- Одговара на барањата од функционален картон,
експериментира, соработу ва вогрупата, донесува заклучоци.

- Ги решава задачите од наставното ливче, соработува со групата, прашува доколку има нешто нејасно.Функционален картон
Задача 1.
Потребно: 3 проводници (жици) од бакар со иста должина но со различен напречен пресек, 3 проводници од различен материјал со иста должина и ист напречен пресек, 3 проводници од ист материјал со различна должина и ист напречен пресек, веќе изработениот електричен струен круг.
-         Според дадената шема од учебникот страна 19 состави струен круг и менувај ги проводниците од различни материјали со иста должина и ист напречен пресек. Измери ја јачината на струјата низ секој од проводниците. Што забележуваш?
-         Повтори ја вежбата но сега мери ја јачината на струјата низ проводници од ист материјал,ист напречен пресек но различна должина. Што забележуваш?
-         Во истиот електричен струен круг поврзувај ги проводниците од ист материјал, иста должина но различен напречен пресек и мери ја јачината на струјата. Што забележуваш?
а) Од направените експерименти изведи заклучок и образложи го.
б) Запиши ја математички зависноста на на електричниот отпор (R) од должината (l), напречниот пресек (S) и својствата на супстанцијата од која е направен: _________.....
Задача 2.
Потребно: батерии, амперметар, волтметар, отпорник со познат отпор, проводници.
- Состави електричен струен круг како на сликата од учебникот на страна 20. Затвори го струјниот круг и забележи ги вредностите што ги покажуваат амперметарот и волтметарот.
- Во истиот електричен струен круг врзи сериски уште една таква батерија. Што сега покажува амперметарот? Што заклучуваш?
Задача 3.
Потребно: извор на струја, проводници, прекинувач, 2 светилки, амперметар, волтметар.
- Состави електричен струен круг од наведените компоненти со 1 светилка и затвори го. Забележи ја вредноста на јачината на електричната струја што ја покажува амперметарот.
- Во струјниот круг врзи ја сериски и другата светилка. Што покажува сега амперметарот? Што забележуваш? Запиши го твојот заклучок.
Задача 4.
Од втората и третата задача може да се искаже Омовиот закон кој гласи – “Јачината на струјата е правопропорционална со напонот, а обратно пропорционална со електричниот отпор.”
- Изрази го Омовиот закон математички:_______......
Наставно ливче
Прашања и задачи
1.  Електричниот отпор кај металните проводници зависи од: а) ________
б) __________ в) _________, а математички се изразува со равенката : ___________ .
2.  Oмовиот закон гласи: ______________________________....,а математички се изразува со равенката: ________________.
3.   Единица мерка за електричен отпор е _____ , а се дефинира __........... .
4.Колкав отпор дава проводник низ кој при напон од 220 V тече струја со јачина од 5,5 А?
5.Колкав е електричниот отпор на бакарен проводник со напречен пресек 1 mm2 и должина 1 km?


Нема коментара:

Постави коментар