“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

недеља, 25. август 2013.

ДНЕВНИ ПОДГОТОВКИ - 1.3 и 1.6 Електрони, јони и електрична струја, спроводници, изолатори и полуспроводнициОперативен план за наставен час по физика за VIII одделение   дата:
наставник: _____________________________
училиште: _____________________________
Наставна тема:
1. Електрични и магнетни појави
Наставна  содржинa:
1.3/1.6 Електрони, јони и електрична струја, спроводници, изолатори и полуспроводници

Цели на часот:

- Да разберат и да дефинираат што е електрична струја, електричен полнеж, проводници, полупроводници, изолатори, јачина на струја, ампер, амперметар;
- Да се здобијат со практичност и самостојност во работата.
Услови за работа:

- Училница во која клупите се наместени така да секој ученик може да набљудува што се случува на катедрата на наставникот;
- Учебник, функционален картон, работна тетратка или наставно ливче, тенки прачки од разни материјали, електричен струен круг, тетратка, молив;
- Учење еден со друг и еден од друг.
Следење, проверување и оценување на постигнувањата на учениците:
- Следење на работата на секој ученик;
- Наставно ливче;
- Евидентен лист.
Организација и активности на часот:
Фази на часот:
Наставник:
Ученик:

воведен дел:
главен дел:


завршен дел:

Обезбедува материјал за работа, изработува функционален картон и наставно ливче.

- Врши експерименти – во електричниот струен круг еден од проводниците ги заменува со прачки од разни материјали;
- Ги електризира со триење поливинилна и метална прачка,објаснува ;
- Ги дефинира поимите струја,проводници, изолатори, полупроводници.


- Функционален картон;
- Ја следи работата и ако се јави потреба помага.
- Наставно ливче;
- Потсетува за домашната работа.

- Набљудува, прашува, дискутира, донесува заклучоци, запишува.


- Активно учествува во поставените барања од функционалниот картон и
донесува заклучоци, доколку имаат нешто нејасно го прашуваат наставникот.

- Индивидуално и во пар ги одговара прашањата од наставното ливче.Предлог:
Функционален картон
Задача 1.
- Објасни ги поимите електрон, јон, електрична струја.
- Наведи повеќе уреди што ги употребуваш дома за кои е потребна електрична струја. Во кои видови енергија таа се претвора во тие уреди? (дискусија)
Задача 2.
   Дополни:
а) Електрична струја претставува _____________ .
б) Електрична енергија е ____________________ .
в) Супстанциите кои имаат својство да го пренесуваат електрицитетот се наречени ___, а  супстанциите кои не го пренесуваат електрицитетот се наречени ____ .
г) Полупроводници се _____.
д) Јачина на струјата е определена со _____.
Задача 3.
  а) Од равенката за јачина на електричната струја  I = q / t запиши што значи секој знак (буква):
  I = _________
  q = ________
  t = _________
б) Мерна единица за јачина на струјата е ____,поголеми единици мерки се ___________, а помали се _________.
Наставно ливче 
1.   Што е електрична струја?
2.   По што се разликуваат јони од атоми?
3.   Во која насока се движат електроните низ проводниците?
4.   Која насока на струјата се нарекува техничка?
5.   Кои супстанции се нарекуваат изолатори?
6.   Која е единицата мерка за јачина на електричната струја и како ја дефинираме?
7.   Зошто во зима кога има мраз многу полесно се наелектризируваат телата отколку во есен?
8.   Поради што попрво е утврдено наелектризирањето на изолаторот, а потоа можностите на наелектризирањето на проводникот?


Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот:

Нема коментара:

Постави коментар