“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

субота, 26. октобар 2013.

Mултикултурно образование


• експонирање на сите ученици на содржини преку кои се запознаваат со културата на другите (за да се овозможи малцинските култури да учат и за себе, а мнозинските да учат и за нив)
• целта е да се обезбеди почитување на другите преку запознавање со нивната култура
• се внесува преку содржини (вербални и сликовни) од областа на историјата, литературата, музиката, ликовната уметност и сл.
• може, но не мора да се учи преку контакти со другите.

Што е меѓуетничко интегрирано образование во РМ?
• обезбедување што е можно повеќе заеднички aктивности меѓу учениците кои учат разделени според јазикот на наставата (на пр., Мак и Алб) или по друга основа (како Ром)
• кога не е можно преку наставните активности, се постигнува преку воннаставни активности
• не е толку важно што учениците ќе прават, туку да прават заедно нешто што е од заеднички интерес
• важен е продуктот од заедничката активност (определен преку заедничката цел), како што е важен и процесот на доаѓање до продуктот (низ непосредна интеракција)

Целта на меѓуетничкото интегрирано образование е учениците да се научат на која им е неопходна за компетентно живеење во мултиетничко општество
• да се намалат предрасудите преку контакт со припадниците на другите етнички/културни заедници
•да се зголеми соработката
     активностите треба да се одвиваат во кооперативна атмосфера, а не во компетитивна
• да се создадат односи на меѓузависност
     продуктот од активностите да зависи од заедничкото учество на сите


Нема коментара:

Постави коментар