“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

уторак, 06. април 2021.

План за работа на стручен актив

 

План за работа на стручен актив по математика, биологија, хемија, физика, географија, информатика и техничко образование за учебната 2020/2011 година

Реден број

Наставна содржина

Цел на активноста

Активности

Носител на активноста

Време на реализација

Очекувани резултати

 

 

 

1

Формирање на активот и договор на работа

Добра координација меѓу предметите

Договор и изработка на распоред и предвидените активности

Наставници по физика, хемија, биологија, географија, математика, информатика и техничко образование

Септември

Успешна настава

 

 

 

2

Учениците во сообраќајот

Учениците како учесници во сообраќајот да знаат и умеат правилно и прописно да се однесуваат во сообраќајот како пешаци и велосипедисти

Презентација на стручен натпис

Благоја Ставревски

Септември

Стекнување сообраќајна култура

 

 

 

 

3

ГЛОБЕ-мерење на температурата на воздухот и почвата, облачност, влажност на воздухот и атмосферски притисок

Споредување на ГЛОБЕ програмата

Набљудување, мерење, размислување, споредување и праќање на податоци преку интернет во единствена светска база на податоци

ГЛОБЕ учители при ОУ ,,Димитар Миладинов,, со ученици од петто до осмо одделение

Од септември до јуни

Да се оспособат учениците да мерат со термометри, барометри да ја одредуваат влажноста на воздухот и да ги споредуваат резултатите со други глобе училишта

 

 

4

ЕНО ДРВО ДЕН

Давање допринос на Светскиот ден на дрвото

Садење дрва

Аида Петровска Катерина Стаменковиќ

Бети Стојоска Стојановска

21Септември

Развивање на еколошка свест

 

5

Македонски ден на дрвото

Давање придонес во зазеленувањето на Македонија

Садење дрва

Сите наставници

Ноември и март

Засадување на голем број садници

 

 

6

Предавање за туберкулоза

Здобивање со знаења за причинителите и превенцијата од ТБ како инфективна болест

Следење на филм и стручно предавање од лекар

Благородна Ѓелова во соработка со Црвен крст од општина Центар

Ноември

Информирајќи се со факти за превенција од оваа болест се намалува  бројот ма заболени лица во Р Македонија

 

7

Отворен час

Изданок и стебло

Распознавање различни видови растенија во нивната околина

Набљудување, работење во групи, донесување заклучоци и презентирањње

Благородна Ѓелова

Декември

Да ја осознаат градбата и функцијата на изданокот како и изданоци кои се употребуваат во исхраната на човекот

 

8

Креирање и активирање на мултимедијална презентација

Да се оспособи да креира, уредува и активира мултимедијални презентации

Креирање едноставна мултимедијална презентација

Катерина Георгиева

Декември

Успешна презентација

 

 

9

Организирање на училишен натпревар по физика

Да се одреди нивото на знаење на учениците и избирање на ученици за регионален натпревар по физика

Подготовка на задачите за натпреварот,

проверка на решените задачи

Ученици од осмо одделение

А. Петровска

март

Успешен натпревар и оформување екипа за регионален натпревар

 

 

 

10

Организирање на изложба  на домашни миленичиња и изработка на икебани

Развивање на љубов и грижа за животните и растенијата и нивно прилагодување во нашиот дом

Презентација на изработените икебани и домашни миленици-изработка на пофалница и нивна поделба

Наставници по биологија и хемија

Март

Изградување на хумани односи кон живиот свет

 

11

Повторување на темата цели и рационални броеви

Примена на ИКТ во наставата

Изработен квиз во програмата power point

Бети Стојоска Стојановска

Април

Успешно реализиран отворен час

 

 

 

12

Организирање на училишен натпревар по математика и меѓународен натпревар КЕНГУР по математика

Да се одреди нивото на знаење на учениците и избирање на ученици за регионален натпревар по математика

Подготовка на задачите за натпреварот

Проверка на решените задачи

Ученици од петто до осмо одд

Март

Доволен број ученици успешно го завршуваат натпреварот

 

 

13

Посета на природонаучниот музеј и зоолошката градина

Развивање љубов кон животинскиот свет и природните ресурси во нашата земја

Набљудување, евидентирање на податоци од музејот

Ученици од седмите одд и наставникот по биологија

Март - Април

Подигање на еколошката свест кај учениците и хуман однос кон животните

 

 

14

Свеченост по повод Ден на планетата Земја

Да покажеме дека секој може да даде мал придонес во зачувувањето на нашата планета

Подготовка на презентации

 

VIIБ одд.

Аида Петровска

22 Април

Успешни презентации на сработеното во учебната 2010/2011

 

 

15

Учество на регионален натпревар по математика и физика

Да се спореди нивото на знаење на нашите ученици со останатите ученици од регионот

Подготовка на натпреварувачите

Екипа формирана од најдобрите математичари и физичари

Април

Освојување на награди и пофалби

 

 

16

Машина која пренесува енергија, натпревар организиран од USAID

Развивање на креативност, негување на трудољубивост и упорност

Изработка на                 еко - машина

Седмите одделенија                    А. Петровска

април

Функционална машина

 

 

 

17

Учество на градски натпревар организиран од Народна техника

(физика, хемија, астрономија, екологија, метеорологија)

Да се развие натпреварувачки дух

Подготовки на трудови од разни области

Ученици од виши одделенија,                   А. Петровска

април

Освојување награди

 

18

Отворен час - Притисок

Согледување на големината на атмосферскиот притисок

експерименти

Седми одделенија,

А. Петровска

Април/мај

Успешно реализиран отворен час

 

19

Учество на државен натпревар по математика и физика

Да се развие натпреварувачки дух

Подготовка на пласираните ученици

Пласирани ученици

Април-Мај

Освојување награди и пофалби

 

 

20

ЕНО ДРВО ДЕН

Давање допринос на Светскиот ден на дрвото

Садење дрва

Аида Петровска Катерина Стаменковиќ

Бети Стојоска Стојановска

21 мај

Развивање на еколошка свест

 

 

21

Проблеми и последици од антрогените влијанија врз животната средина

Човечкиот фактор за менување на природната средина

Прибирање на информации за штетните влијанија и последици

Наставник по географија со ученици од осмо одд

Април-Мај

Подобрување на свеста кај учениците-идни носители на позитивни влијанија брз животната средина

 

 

22

Учество на државен натпревар организиран од Народна техника

(ако бог да)

Достојно претставување на училиштето

Подготовки на трудови од разни области

Ученици од виши одделенија,

А. Петровска

Мај/јуни

Добар пласман

 

23

Сеизмолошки институт

Природни катастрофи-земјотреси

Посета на институтот, предавање, причини и последици

Наставници по географија и физика

Април-Мај

Заштита и однесување при ваква елементарна катастрофа


                                                                                                                                          Аида   Петровска

Нема коментара:

Постави коментар