“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

среда, 07. април 2021.

Средби со родители

 

ПЛАН ЗА СРЕДБИ СО РОДИТЕЛИ

во учебната 2020/2021 година

одделение: VIIIa,VIIIб, VIIIв, IXб, IXв

цел

планирано

реализирано

забелешка

1

Информативна средба на почетокот на учебната 2020/2021 година (учебници, куќен ред, соработка)

Октомври 2020

 

октомври

 

2

Информации за успехот и поведението на учениците во  првото тримесечје од учебната 2020/2021 година

Ноември

2020

ноември

 

3

Информации за успехот и поведението на учениците во  првото полугодие од учебната 2020/2021 година

јануари, 2021

јануари

 

4

Информации за успехот и поведението на учениците во  третото тримесечје од учебната 2020/2021 година

април, 2021

април

 

5

Информации за успехот и поведението на учениците на крајот од  учебната 2020/2021 година

јуни, 2021

јуни

 

7

Индивидуални средби или средби со групи родители со информативен карактер.

(на барање на родителот)

во текот на целата учебна година

се евиден-тираат со посебен формулар, доколку се повеќе.

 

 

 

Нема коментара:

Постави коментар