“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

среда, 07. април 2021.

ДОЛГОРОЧЕН ИОП- ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН 2020/2021

 

Име и презиме:

    

Дата на раѓање:

       

Одделение:

    

Наставник:

     Аида ПетровскаРЕСУРСИ (луѓе, материјал, опрема)

·       Наставник, другарчиња, родители, Инклузивен тим, стручни лица од Завод за ментално здравје за деца и младинци," Младост", Скопје, Завод за рехабилитација на слух, говор и глас, МКФ, консултации со  специјален едукатор и рехабилитатор, педаогог, логопед и други стручни лица

·       Соработка со општината и други невладини организации

·       Наставни средства (слики, илустрации, макети, конструктивен материјал, списанија, учебници, непосредната околина, дидактички средства и материјали)

·       Прибор за работа (тетратки, наставни листови,боенки, боици, блокови, пластелин, хартија, ножички, лепак итн.)


ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

     По септемвриските разговори со ученикот и родителот стекнав мнение дека потребите на ученикот не се разликуваат многу од останатите ученици, а поради тоа и обврските му се слични или идентични со останатите ученици. До сега (измина прво полугодие) ученикот редовно ги извршува задачите, пројавува интерес за природните науки  и се здобива со основните знаења по предметот физика кои се предвидени за таа возраст.

    Очекувам да ја задржи внатрешната мотивација и да продолжи со следење на часови и на редовно извршување на зададените обврски, како и на негување на мануелните вештини кои ги покажа при изработка на средства за истражување: автомобили на воздушен погон и падобрани.

  Се надевам дека и наредните теми ќе го поттикнат да пројави ист интерес и со леснотија да ги совлада предвидените содржини.

 СЛАБИ СТРАНИ НА УЧЕНИКОТ

Дефектолог:  

                                      ЈАКИ СТРАНИ НА УЧЕНИКОТ

Дефектолог:СРЕДНОРОЧЕН ИОП–ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

Име и презиме:

 

Дата на раѓање:

   

Одделение:

 

Наставник:

              Аида Петровска

Временска рамка:

    01.10/10.06

Наставно подрачје:

    Физика
Наставна тема:  Сили и движење

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СТРАТЕГИИ ( форми, методи, активности)

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

- Да се оспособува за писмено одговарање на фактички прашања по обработената наставна содржина;

- Да изработи средства за демонстрација и експеримент.

- Точно да мери и пресметува.

- Соодветно користи ИКТ.

- Изработува разни видови на презентации од сработеното.

 

- индивидуален пристап

- метод на игра, метод на набљудување, метод на покажување (слика, апликации, предмети, играчки), илустративен метод, дијалошки метод, метод на практична работа (истражување и решавање на проблеми)

- разговор за содржината

- соработка со другарче

 

 

 

-        Усвојување на материјалот и примена на истиот при решавање на проблеми и при истражувањата.

-        Претставување на добиените резултати во вид на презентација, постер или книга.

 


Наставна тема:  Енергија

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СТРАТЕГИИ ( форми, методи, активности)

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Да се оспособува за писмено одговарање на фактички прашања по обработената наставна содржина;

- Да изработи средства за демонстрација и експеримент.

- Точно да мери и пресметува.

- Соодветно користи ИКТ.

- Изработува разни видови на презентации од сработеното.

 

 

- индивидуален пристап

- метод на игра, метод на набљудување, метод на покажување (слика, апликации, предмети, играчки), илустративен метод, дијалошки метод, метод на практична работа (истражување и решавање на проблеми).

- слушање текст

- разговор за содржината

- соработка со другарче

 

 

 

-    Усвојување на материјалот и примена на истиот при решавање на проблеми и при истражувањата.

-    Претставување на добиените резултати во вид на презентација, постер или книга.

-    Да мее да се заштити од струен удар

 


Наставна тема: Светлина

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СТРАТЕГИИ ( форми, методи, активности)

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Да се оспособува за писмено одговарање на фактички прашања по обработената наставна содржина;

- Да изработи средства за демонстрација и експеримент.

- Точно да мери и пресметува.

- Соодветно користи ИКТ.

- Изработува разни видови на презентации од сработеното.

 

 

- индивидуален пристап

- метод на набљудување, метод на покажување (слика, апликации, предмети), илустративен метод, дијалошки метод, метод на практична работа (истражување и решавање на проблеми).

-слушање текст

- разговор за содржината

- соработка со другарче

 

 

-         Усвојување на материјалот и примена на истиот при решавање на проблеми, задачи  и при истражувањата.

-         Претставување на добиените резултати во вид на презентација, постер или книга.

- Изведување на едноставни експерименти во домашни услови.


Наставна тема:   Земјата и подалеку   

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СТРАТЕГИИ ( форми, методи, активности)

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Да се оспособува за писмено одговарање на фактички прашања по обработената наставна содржина;

- Да изработи средства за демонстрација и експеримент.

- Точно да мери и пресметува.

- Соодветно користи ИКТ.

- Изработува разни видови на презентации од сработеното.

 

- индивидуален пристап

- метод на набљудување, метод на покажување (слика, апликации, предмети), илустративен метод, дијалошки метод, метод на практична работа (истражување и решавање на проблеми) .

- слушање текст

- разговор за содржината

- соработка со другарче

 

 

-    Усвојување на материјалот и примена на истиот при решавање на проблеми и при истражувањата.

-    Претставување на добиените резултати во вид на презентација, постер или книга.

- Изработка на модел на Сончев систем

       

Ø  Следење на ученикот преку: 

- Неопходни модификации за оценување на постигнувањата на ученикот

-Наставникот (како и колку преку задавање на посебни тестови за проверка или усно);

-Дефектологот (репроцена на ученикот, опсервација, индивидуални часови, асистенција за време на часови, ревизија на ИОП на крајот на првото полугодие и на крајот на годината);

-Инклузивниот тим (следење на напредокот и степенот на инклузивност).  


     Ø  Оценување:

Неопходните модификации за процена/оценување на постигнувањата на ученикот ќе бидат усогласени со   поставените цели во тематскиот, среднорочен индивидуален образовен план:

-Наставникот ќе ги утврди критериумите за успех согласно поставените цели/очекувани исходи од тематскиот образовен план, усно и преку увид во изработените наставните листови;

-Дефектологот ќе врши  репроцена на способностите и постигањата на ученикот, ревизија на среднорочниот ИОП после секој квартал(увид во евидентен лист) и посета на часови во паралелката;

-Инклузивниот тим (сите наставници кои му предаваат на ученикот, педагошко – психолошка служба, дефектолог и директор) ќе го  следи целокупниот напредок на ученикот, неговиот психомоторен и социо-емоционален развој, како и степенот на инклузивност преку посета на часови и учество во воннаставни активности.           

    

*Изработил*                                                                         Потпис:

Наставник:  Аида Петровска                                                        _______________________

*Стручни соработници*                                       

Дефектолог:  _______________________

Педагог:  _______________________

Психолог: _______________________

Директор: _______________________

Родител:   _______________________

                                         

Нема коментара:

Постави коментар