“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

среда, 07. април 2021.

План за работа на стручен актив 2020/2021

 План за работа на стручен актив по математика, биологија,  хемија,  физика,  географија, природни  науки, информатика и техничко образование за учебната 2020/2021 годинa

Задача

 

Активност

Носител

Начин на спроведување(ресурси)

Инструменти

Очекувани резултати

Одговорно лице

Временска рамка

Потребен буџет

Онлине состанок и разгледување на можноста за продолжување на онлине наставата од септември

Презентирање на  предностите и недостатоците на платформите при одржување на онлине часови кај одредени колеги и договор за една платформа за онлине комуникација за учениците и наставниците

Наставници од стручниот актив

Состанок, обуки за избраната платформа, размена на искуства и идеи

Записници, видео снимки

Подобрување на наставата и олеснување при совладување на изучениот материјал од страна на учениците

Јули

 

 

Договор за изработка на програмата на стручниот актив 

Планирање за унапредредување на оценувањето на учениците на предметна настава и успешно реализирана настава

Наставници од стручниот актив

 Состанок, материјали -план и програма 

Извештаи, записници

Добра координација и соработка меѓу предметите

 

 

Јули

 

Отворени часови-секое тримесечие по еден час

Планирање на дневна подготовка, наставни ливчиња.

Наставници од стручниот актив

Наставни програми, стручна литература, интернет

Дневни подготовки со примена на техники, методи и презентации

Учење и размена на искуства, подобрување на формативното оценување

 

од септември до јуни

 

Договор за изработка на тестови и наставни ливчиња по нивоа

Изработка на тестови и наставни ливчиња

Наставници од стручниот актив

Учебници, збирки, работни тетратки, интернет

Критетериуми и стандарди на оценување

Објективност во формирање на сумативната оценка по нивоа и објективни прашања и задачи и унапредување на оценувањето во наставата

 

од септември до јуни

 

Начини на вреднување на знаењата на учениците и избор на методи и техники  на учење

Разни листи за следење и вреднување, примена на чек листи на самооценување, примена на чек листи на оценување

(холистичка листа аналитичка листа,...)

Наставници од стручниот актив

Програма на БРО

Критетериуми и стандарди на оценување

Објективно вреднување на стекнатите  знаења со примена на стандардите на оценување и подобрување на оценувањето преку самооценување и оценување од сооученик

 

 

од септември до јуни

 

Инплементација на екологијата во редовната настава

Планирање содржини погодни за реализација со инплементација на екологија

Наставници од стручниот актив

 Еко програма 

Презентации, извештаи и работилници

Успешно интегрирање  на наставните содржини и учиме за и од природата

 

од септември до јуни

2000,00 за садници и материјал за кампањи

Размена на искуства во изработка и примена на различни инструменти за оценување

Дискусија за подобрувањето на оценувањето со примената на различните инструменти за оценување

Наставници од стручниот актив

Усна презентација на наставници и приложени изработени тестови

 

Извештаи и анализи на спроведените тестови, писмени работи и наставни ливчиња

Објективно и реално оценување на учениците со примена на стандардите за оценување и подобрувањето на оценувањето со примената на различните инструменти за оценување

 

Ноември

 

Интегрирање на МИО во содржината

Соработка преку отворените часови по физика помеѓу нашето училиште и  ОУ Мустафа Кемал Ататурк”, Центар Жупа

Аида Петровска

Наставен план и програма за 8. И 9. одд

Прашалници, квизови, тестови, есејски прашања

Совладан материјал од наставната содржина, трпеливост, толеранција, сослушување

 

4 средби од октомври до јуни

1000,00 денари за благодарници на учесниците

Разгледување на извештаи од советници, инспектори за извршен увид во работата на наставниците

Анализа и мотивирање за подобрување на наставата и

Наставници од стручниот актив

Заедничка средба-состанок

 

Чек листа, извештај

Подобрување на наставата

 

од септември до јуни

 

Кодирање со микро:бит

Критичко размислување кај учениците

Наставници од стручниот актив и ученици од 5-9 (членови на микро:бит клуб)

Комјутери, интернет,

Мигро бит

Додадни алатки за микро бит

Презентации, извештаи и работилници

Успешно интегрирање критичкото размислување на наставните содржини.

Добра координација и соработка меѓу предметите

 

 

од септември до јуни

18 000 ден.

Обуки, работилници, семинари, конференции за 8 наставници од стручниот актив

Наставници од стручниот актив

Потреба од усовршување на одредени теми презентација на стекнатите знаења и промоција на колективот, општината, македонското образование

Дискусија, согледување потреба и планирање

Планирање на активности за реализирање на проект МИО

Избор на содржини за успешно реализирање на активностите

Наставници од стручниот актив

Програма за проектот, интернет и литература

План на активности, работилници, презентации, извештаи

Размена на искуства за соработка со партнер училиште и подобрување на меѓуетничката интеграција

 

од септември до јуни

 

 

 

Планирање на активности за реализација на проекти МИО

Намалување на стереотипи и предрасуди за другите етнички заедници;

- воспоставување интерперсонална комуникација со припадници на  „другите“ етнички заедници;

 

Наставници од стручен актив

Наставни програми,стручна литература интернет и сл.

Прашалници,квизови,презентации

Учење и размена на искуства, подобрување на формативното оценување

 

До јуни

 

наставник Аида Петровска

Нема коментара:

Постави коментар