“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

среда, 07. април 2021.

Предлог програма за Меѓуетничка интеграција во образованието 2020/2021

 

Предлог програма за

Меѓуетничка интеграција во образованието како трајни вредности ќе се реализираат помеѓу  училиштата

ОУ „Мустафа Кемал Ататаурк“,Oпштина Центар Жупа,

ООУ 11 Октомври и ООУ„ Димитар Миладинов“, Oпштина Центар,Скопје.

+ ако најдеме уште еден соработник каде наставен јазик е српски/босански/црногорски/хрватски

Активности кои ќе бидат реализирани во учебната 2020/2021:


Активности

Потребни ресурси

Временска рамка

Очекувани резултати

Увид во планираните активности

1. Средба на тимовите од трите /четирите  училишта со директорите на училиштата и градоначалниците на општините.

Информатичка технолоија

 

август

Реализиран договорот за соработка.

Потпишан меморандум за соработка.

2.  Изготвување програма за заеднички активности со партнер училиштата

Информатичка технолоија

септември

Договор за заедничко планирање на активности

Извештај од реализираната средба

3. .Одбележување на значајни датуми-празници

Временски и материјални услови, информатичка технологија

Октомври

11 октомври – Ден на востанието ,

8 ноември – Митровден – патронат

21 декември – Ден на турската азбика

7 април – Ден на албанското знаме

Заедничка онлајн прослава

Извештај од реализираната активност

4. Примена на  природните науки во секојдневниот живот

 

Временски и материјални услови,  ПП презентација,

Информатичка технологија

Од октомври до јуни

Успешно реализирани 4 наставни часа на теми од природните науки.

Извештај/мислење за одржаните часови, видео материјал од одржаните часови. 

                             Предлог програма изготвена од Аида Петровска,

                  која може ра претрпи измени по предлог на било кој соработник 


Нема коментара:

Постави коментар