“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

среда, 07. април 2021.

Меѓуетничка интеграција во образованието во учебната 2019/2020

 Меѓуетничка интеграција во образованието во учебната 2019/2020

 Известување од наставник - Аида Петровска

Реализирана активност

Реализатор

Време на реализација

Форми на работа и ресурси

Исходи и ефекти

Неколку успешни соработки на тема наставни планови и програми, веб алатки во наставата, конференции по физика, натпревари, не поттикна соработката да ја официјализираме

 

Наставници по физика: од  ООУ “Димитар Миладинов“- Центар , Скопје, наставник Аида Петровска, македонски јазик , од ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“-Центар Жупа-турски наставен јазик- Фехми Скендер

 

Март 2020

ZOOM платформа

Договор за создавање на добри практики во нашите училишта.

Договор за проширување на тимот со колеги кои се расположени за работа и изведување на отворени  часови на теми од природни науки, екологија и МИО

Наставници:

 од  ООУ “Димитар Миладинов“- Центар , Скопје, наставник Аида Петровска, македонски јазик ,ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“-Центар Жупа-турски наставен јазик- Фехми Скендер,  албански наставен јазик- Лејла Шаиноска.  ООУ„11 Октомври„- Скопје, Центар, македонски јазик – Билјана Васиќ.

 

 

 

Март 2020

ZOOM платформа

Создавање стабилен МИО тим

Прва онлајн средба на наставници од три училишта на која се поставија темелите на МИО соработка

ООУ“Димитар Миладинов“- Центар , Скопје, наставник Аида Петковска, мак.јазик,ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“-Центар Жупа- одг.наставник турски наставен јазик- Фехми Скендер, албански наставен јазик- Лејла Шаиноска ООУ„11 Октомври„- Скопје, Центар, македонски јазик – Билјана Васиќ.

Април 2020

ZOOM платформа

Запознавање со колегите и училиштата кои ќе бидат вклучени во соработката. Димензионирање на соработката во временска рамка и дефинирање на полиња, содржини и форми на соработка. Со оглед на ситуацијата како прва активност е договорено да се одржи заеднички онлајн час со ученици од трите училишта на тема: „Движење на воздушни честички“.

Онлајн час:

МИО- Еколошка акција

Тема- „Движење на воздушни честички“

ООУ“Димитар Миладинов“- Центар , Скопје, наставник Аида Петковска, мак.јазик,ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“-Центар Жупа- одг.наставник турски наставен јазик- Фехми Скендер, албански наставен јазик- Лејла Шаиноска ООУ„11 Октомври„- Скопје, Центар, македонски јазик – Билјана Васиќ.

8 Мај 2020 година

Одржан е час преку ZOOM платформата на кои земаа учество колеги и ученици од сите три училишта. На овој час гостин беа градоначалникот на општина Центар Жупа и директорот на БРО.

Соработка со колегите од двете училишта, рамена на идеи.

Впечатоци и анализа на првиот онлајн час и предлози за содржини , форми и методи за нареден настан

Наставници од тимот на трите училишта

9 мај 2020 година

Онлајн средба на наставници учесници;Предлагање на идеи за содржината и поделба на обрските на секое училиште за средбата 

Беше искреирано сценарио за часот со конкретни задачи за учесниците

Средба на тимот од трите училишта - подготовка за втор онлајн час

Наставници од тимот на трите училишта

3 јуни 2020 година

Договор за текот на часот, увид во изготвените материјали, сихронизирање на сценариото на часот, техничка подготовка.

Договор за термин на реализација на часот и прифаќање на финална верзија на сценариото на часот

Онлајн час:

„Обновливи извори на енергија и зачувување на животната средина“.

Ученици и одговорни наставници Аида Петровска, Фехми Скендер, Лејла Шаиновска,

Билјана Васиќ и Сандра Толевска

 

8 јуни 2020 година

Одржан е час преку ZOOM платформата на кои земаа учество колеги и ученици од сите три училишта. На овој час гостин беше директорот на училиштето„Кемал Ататаурк“ во општина Центар Жупа

Интеракција помеѓу голем број ученици (45-50) од трите училишта; Презентации, дискусии, поставување прашања и нудење идеи за користење ефтини и обновливи извори на енергија. 

Договор за изготвување програма за 20/21 и да ја додадеме во училишната МИО програма

Наставници Аида Петровска, Фехми Скендер, Билјана Васиќ и заменик директор на  ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“-Центар Жупа 

30 јуни

ZOOM платформа

Предлог за изготвување на програмата и закажување на средба со сите досегашни учесници  - петок, 3. јули

Нема коментара:

Постави коментар